Exercicios

Reconstrúe a frase

Reconstrúe unha frase, representativa do pensamento dalgún filósofo ou filósofa, desde o principio elixindo unha das tres opcións que se che ofrecerán. Se a elección é correcta, o fragmento amosarase no recadro correspondente, engadíndose á frase os sucesivos fragmentos atopados, ata completala na súa totalidade.