Regras de uso

Condicións de uso de webdianoia.com

Queda taxativamente prohibido calquera uso comercial deste sitio, non podendo ser copiado, almacenado, distribuído, etc. con ningunha finalidade comercial. O uso e disfrute deste sitio é absolutamente gratuíto.

Queda expresamente prohibido estabelecer frames ou marcos de calquera tipo que envuelvan ao sitio webdianoia.com ou permitan a visualización dos seus contidos a través de direccións de Internet distintas ás do propio sitio e, en calquera caso, esta prohibición inclúe tamén que se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao sitio webdianoia.com, de xeito que produza erro, confusión ou engano nos usuarios e usuarias sobre a verdadeira procedencia dos contidos (http://www.webdianoia.com), ou sobre o seu carácter, que é absolutamente gratuíto, ou sobre a súa finalidade educativa; ou que de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente ou atente contra os usos e costumes do bo facer profesional que sexan de xeral aceptación en internet.

Si vostede é connocedor/a de que alguén accede a estes contidos de forma que se violen estas condicións rógase o comunique a través do noso formulario de correo electrónico, colaboración que de antemán lle agradecemos.

O uso dos contidos propiedade de webdianoia, incluídos os exercicios autorízase exclusivamente para fins individuais ou para fins educativos sen afán de lucro, sempre que se cite a súa procedencia, nas formas que se consideran habituais nestes casos, quedando estrictamente prohibido o seu uso para fins comerciais ou que exploten recusos publicitarios, como se dixo xa anteriormente, e/ou a súa publicación en internet. Nos casos nos que, para fins educativos, se distribúan copias, baixo calquera soporte, dos contidos de webdianoia, a distribución das devanditas copias ha de ser totalmente gratuíta, non autorizándose o cobramento de ningunha cantidade, nin sequera en concepto de custo do soporte no que se distribúa, ou de custos de impresión. Calquera outro uso require a autorización expresa da administración de webdianoia.

Os contidos utilizados en webdianoia, textos ou imaxes, que son de procedencia allea, —como as citas ou fragmentos de textos, entendemos que incluídos no contexto adecuado, (ao amparo do artigo 32 da Lei de Propiedade intelectual), con fins docentes—, poden estar sometidos a dereitos de autor, polo que a autorización ou non para ser utilizados fóra deste contexto, non corresponde á administración de webdianoia, senón aos posuidores dos correspondentes dereitos.

Os contidos utilizados en webdianoia, textos ou imaxes, que son de procedencia allea, —como as citas ou fragmentos de textos, entendemos que incluídos no contexto adecuado, (ao amparo do artigo 32 da Lei de Propiedade intelectual), con fins docentes—, poden estar sometidos a dereitos de autor, polo que a autorización ou non para ser utilizados fóra deste contexto, non corresponde á administración de webdianoia, senón aos posuidores dos correspondentes dereitos, que se atopan citados en cada caso. Respecto ás imaxes, a maioría posúen dereitos de autor rexistrados a nome de Fotolia.com e diversos autores, polo que non se poden utilizar para outros fins que os permitidos sen vulnerar tales dereitos.

No que fai aos fragmentos das obras dos autores tratados, como se dixo a miúdo anteriormente, a súa inclusión áténse ao previsto no artigo 32 da Lei de Propiedade Intelectual. Non obstante, se alguén considerara abusiva a extensión dalgún fragmento rógase o comuníque a través do noso formulario de correo electrónico para que sexa modificado.

Artigo 32. Citas e reseñas. É lícita a inclusión nunha obra propia de fragmentos doutras alleas de natureza escrita, sonora ou audiovisual, así como a de obras illadas de carácter plástico, fotográfico figurativo ou análogo, sempre que se trate de obras xa divulgadas e a súa inclusión realícese a título de cita ou para a súa análises, comentario ou xuízo crítico. Tal utilización só poderá realizarse con fins docentes ou de investigación, na medida xustificada polo fin desa incorporación e indicando a fonte e o nome do autor da obra utilizada. As recompilacións periódicas efectuadas en forma de reseñas ou revistas de prensa terán a consideración de citas.