Thomas Hobbes

Exercicio 1 (reconstrui-la frase)

A definición de lei de natureza segundo Thomas Hobbes

Reconstrúe a frase desde o principio elixindo unha das tres opcións. Se a elección é correcta, o fragmento amosarase no recadro inferior, engadíndose á frase os sucesivos fragmentos atopados.

Reconstrúe la frase de Thomas Hobbes

Puntuación: