Aviso Legal

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de persoa usuaria, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.
“A Filosofía no Bacharelato – webdianoia”, resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento das persoas usuarias ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web “A Filosofía no Bacharelato – webdianoia”.

1. CONTIDO DO SITIO

"A Filosofía no Bacharelato - webdianoia" é unha web educativa. Nela atoparás materiais para o estudo da historia da filosofía. É unha web pensada para estudantes de Secundaria, especialmente do último curso, pero tamén para persoas adultas interesadas en iniciarse no estudo da Filosofía. O acceso aos contidos, que están sometidos todos eles a dereitos de autor, é gratuíto. Se se ofrecese algunha versión de pago faríase constar claramente e só se podería acceder a ela tras efectuar o pago correspondente.

2. PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DATOS

Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, as persoas usuarias garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia.“A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Privacidade.

3. PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

A persoa usuaria recoñece e acepta que todos os contidos que se mostran no Espazo Web e en especial, deseños, textos, imaxes, logos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas, ou calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e/o comercial están suxeitos a dereitos de Propiedade Intelectual e todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/o calquera outros elementos inseridos no páxina, que son propiedade exclusiva de “A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” e/ou de terceiros, quen ten o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico, como se especifica nas Regras de uso.

Por todo iso a persoa usuaria comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer ao dispor ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar tales contidos. En ningún caso o acceso ao Espazo Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario.

As presentes Condicións Xerais de Uso do Espazo Web non confiren ás persoas usuarias ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Espazo Web e/o dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada para ese efecto por “A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir e/o manipular o «copyright» así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os contidos. A persoa usuaria de este Espazo Web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso “A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” o exercicio de cantos medios ou accións legais correspóndanlle en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

4. OBRIGACIÓNS E RESPONSABILIDADES DA PERSOA USUARIA DO ESPAZO WEB

A persoa usuaria comprométese a:

  1. Facer un uso adecuado e lícito do Espazo Web así como dos contidos e servizos, de conformidade con: (i) a lexislación aplicable en cada momento; (ii) as Condicións Xerais de Uso do Espazo Web; (iii) a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e (iv) a orde pública.
  2. Proverse de todos os medios e requirimentos técnicos que se precisen para acceder ao Espazo Web.
  3. Facilitar información veraz ao cumprimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios contidos no Espazo Web e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real da persoa usuaria, quen será a única responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a “A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” ou a terceiros pola información que facilite.

Non obstante o establecido no apartado anterior a persoa usuaria deberá así mesmo absterse de facer un uso non autorizado ou fraudulento do Espazo Web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático.

Se para acceder a algúns dos servizos e/o contidos do Espazo Web, requirísese un contrasinal, obrígase a usala de maneira dilixente, manténdoa en todo momento en segredo. En consecuencia, será responsable da súa adecuada custodia e confidencialidade, comprometéndose a non cedela a terceiros, de maneira temporal ou permanente, nin a permitir o acceso aos mencionados servizos e/o contidos por parte de persoas alleas. Igualmente, obrígase a notificar á sociedade calquera feito que poida supoñer un uso indebido do seu contrasinal, como, a título enunciativo, o seu roubo, extravío ou o acceso non autorizado, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

En consecuencia, mentres non efectúe a notificación anterior, “A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” quedará eximida de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido do seu contrasinal, sendo da súa responsabilidade calquera utilización ilícita dos contidos e/o servizos do Espazo Web por calquera terceiro ilexítimo. Se de maneira neglixente ou dolosa incumprise calquera das obrigacións establecidas nas presentes Condicións Xerais de Uso, responderá por todos os danos e prexuízos que do devandito incumprimento puidesen derivarse para “A Filosofía no Bacharelato - webdianoia”.

5. RESPONSABILIDADES

Non se garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas na web que poidan verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control, como as avarías ou caídas da rede, por exemplo. Poderase interromper o servizo, ou resolver de modo inmediato a relación coa persoa usuaria, se se detecta que un uso do seu Espazo Web, ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo, é contrario ás presentes Condicións Xerais de Uso. Non nos facemos responsables por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos derivados do uso do Espazo Web.

Unicamente será responsable de eliminar, canto antes, os contidos que poidan xerar tales prexuízos, sempre que así se notifique. En especial non seremos responsables dos prexuízos que se puidesen derivar, entre outros, de:

  1. Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control de “A Filosofía no Bacharelato - webdianoia”.
  2. Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros.
  3. Abuso indebido ou inadecuado do Espazo Web.
  4. Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo. O administrador do espazo web resérvanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente no Espazo Web.

A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte das persoas usuarias de Espazo Web. Así mesmo queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos de consultas e dúbidas. Doutra banda, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser a persoa usuaria reclamada polos danos ou prexuízos causados.
Vostede manterá a “A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” indemne fronte a calquera danos e prexuízos que se deriven de reclamacións, accións ou demandas de terceiros como consecuencia do seu acceso ou uso do Espazo Web. Así mesmo, vostede obrígase a indemnizar fronte a calquera danos e prexuízos, que se deriven do uso pola súa banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” ou ferramentas similares empregadas co fin de solicitar ou extraer datos ou de calquera outra actuación pola súa banda que impoña unha carga irrazoable sobre o funcionamento do Espazo Web.

6. HIPERVÍNCULOS

A persoa usuaria obrígase a non reproducir de ningún modo, nin sequera mediante un hiperenlace ou hipervínculo, o Espazo Web, así como ningún dos seus contidos, salvo autorización expresa e por escrito do responsable do ficheiro. En ningún caso permítese que o Espazo web que realice a ligazón reproduza o Espazo Web como parte da súa web ou dentro dun dos seus “frames” ou crear un “browser” sobre calquera das páxinas do Espazo Web.
O Espazo Web pode incluír ligazóns a outros espazos web, xestionados por terceiros, con obxecto de facilitar o acceso da persoa usuaria á información de empresas colaboradoras e/o patrocinadoras. Conforme con iso, a sociedade non se responsabiliza do contido dos devanditos Espazos web, nin se sitúa nunha posición de garante nin/o de parte ofertante dos servizos e/o información que se poidan ofrecer a terceiros a través das ligazóns de terceiros.
“A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” non pode controlar a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros Espazos web que teñan establecidos ligazóns con destino ao Espazo Web.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

Para utilizar algúns dos Servizos, e para a adquisición do noso(s) produto(s) a persoa usuaria debe proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. “A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” tratará automatizadamente estes datos e aplicará as correspondentes medidas de seguridade, todo iso en cumprimento da normativa vixente. A persoa usuaria pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais, así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, nas condicións definidas na Política de Privacidade.

8. COOKIES

“A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” resérvase o dereito de utilizar a tecnoloxía “cookie” no Espazo Web, a fin de recoñecelo como persoa usuaria frecuente e personalizar o uso que realice do Espazo Web mediante a preselección do seu idioma, ou contidos máis desexados ou específicos.
As cookies son ficheiros enviados a un navegador, por medio dun servidor Web, para rexistrar a navegación da persoa usuaria no Espazo Web, cando a persoa usuaria permita a súa recepción. Se vostede deséxao pode configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro. Por favor consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Tamén pode autorizar ou denegar o uso de cookies desde o noso baner de xestión de cookies, situado na parte inferior esquerda de cada páxina.
Grazas ás cookies, resulta posible que se poida recoñecer o navegador do computador utilizado pola persoa usuaria coa finalidade de facilitar contidos e ofrecer as preferencias de navegación ou publicitarias que a persoa usuaria, aos perfís demográficos das persoas usuaria así como para medir as visitas e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas.

9. FORZA MAIOR

“A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” non será responsable en todo en caso da imposibilidade de prestar servizo, se esta débese a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior ou de caso fortuíto.

10. INFORMACIÓN SOBRE MENORES

A nosa web está orientada cara a mozos maiores de 16 anos e tamén cara a persoas adultas. A nosa prioridade é engadir protección para os mozos menores de idade mentres utilizan Internet. Animamos aos pais e titores a que observen, participen e/ou supervisen e guíen a súa actividade en liña.

11. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do Responsable do sitio web.
No caso de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inexigible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inexigibilidad ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais de Uso resulten inexigibles ou nulas no seu conxunto. Nos devanditos casos, “A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” procederá á modificación ou substitución da devandita estipulación por outra que sexa válida e esixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.

12. DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE CONTACTO

La Filosofía en Bachillerato – webdianoia
Michelle F. Renyé
Avda. de los Vientos, 1, ch. 88, Calahonda - Chaparral
29649 Mijas, Málaga
Formulario de contacto

Se continua visitando o noso sitio enténdese que leu, comprende e acepta os termos establecidos neste Aviso Legal, así como na nosa Política de Privacidade, na Política de Cookies e nos Termos e Condicións.

Data efectiva: 1 de febreiro de 2024

Actualizado: 4 de febreiro de 2024