Currículo oficial de Filosofía en 1º e 2º do Bacharelato LOMLE

A Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOMLOE, actualmente en vigor) publicouse no BOE do 30 de decembro de 2020.

Na web do Ministerio de Educación e Formación Profesional pódense consultar as súas características, o texto da Lei e o calendario de implantación, ademais doutros aspectos de interese, para todos os niveis educativos afectados pola reforma.

O currículo estatal da Filosofía na LOMLOE

O currículo básico da materia "Filosofía" de 1º de Bacharelato establécese no Real Decreto 243/2022, do 5 de abril.

O currículo básico da materia "Historia da Filosofía" de 2º de Bacharelato establécese tamén no Real Decreto 243/2022, do 5 de abril.

O currículo en Galicia (LOMLOE)

Bacharelato LOMLOE - Decreto 157/2022, de 15 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y el currículo del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia. En el Anexo II, punto 16 se desarrollan los aspectos del currículo de la materia Filosofía de 1º de Bachillerato.

Bacharelato LOMLOE - Decreto 157/2022, de 15 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y el currículo del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia. En el Anexo II, punto 22, se desarrollan los aspectos del currículo de la materia Historia de la Filosofía.