Thomas Hobbes

Exercicio 2 (reconstrui-la frase)

A terceira lei de natureza, fundamento da xustiza

Reconstrúe a frase desde o principio elixindo unha das tres opcións. Se a elección é correcta, o fragmento amosarase no recadro inferior, engadíndose á frase os sucesivos fragmentos atopados.

Reconstrúe a frase de Thomas Hobbes

Puntuación: