José Ortega y Gasset


José Ortega y Gasset

Exercicios

Frases e tests

Análises, comentarios e xuízos críticos

1) Realiza unha breve análise da concepción orteguiana da razón vital, na que se salienten as principais inflexións da súa argumentación.

2) Elabora un xuízo crítico sobre a concepción orteguiana da filosofía.