San Tomé de Aquino


San Tomé de Aquino

Exercicios

Frases e tests

Análises, comentarios e xuízos críticos.

1) Realiza unha análise do texto de San Tomé "¿A alma humana é algunha cousa subsistente?", na que se saliente a súa estrutura argumentativa.

2) Elabora un xuízo crítico da demostración tomista da existencia de Deus nas cinco vías.