Galileo Galilei


Galileo Galilei

(1564 - 1642)

Galileo Galilei
O pensamento de Galileo Galilei pódese considerar, sen lugar a dúbidas, como o pensamento xenuinamente impulsor da ciencia moderna. Lonxe das veleidades metafísicas de Descartes, e dos soños visionarios - sen menoscabar os seus acertos - que acompañaron a actividade de Kepler, o pensamento de Galileo cínguese ao que a ciencia moderna considerará os elementos básicos de toda actividade científica: a aplicación das matemáticas aos datos proporcionados por unha observación rigorosa dos fenómenos estudados, deixando á marxe preconcepcións, prexuízos e demais servilismos impostos á intelixencia humana polas creencias e pola opinión común.