Metalinguaxe - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Metalinguaxe
É a linguaxe que utilizamos cando con ela nos referimos non ao obxecto do discurso, senón á linguaxe que se refire ao obxecto do discurso. Segundo a teoría da xerarquía das linguaxes, proposta por B. Russell, (en relación coa análise dos problemas lóxicos que expoñen os paradoxos semánticos), debemos distinguir dous niveis de linguaxe: un nivel chamado linguaxe-obxecto, é dicir, a linguaxe coa que nos referimos directamente aos obxectos; e outro nivel chamado metalinguaxe, a linguaxe coa que nos referimos á linguaxe-obxecto. Vexamos un exemplo desta distinción. Se dicimos: "é verdade que a suma dos cadrados dos catetos é igual ao cadrado da hipotenusa", podemos distinguir nela dous niveis de linguaxe. "É verdade" refírese ao que se afirma a seguir, é dicir, refírese á linguaxe coa que se enuncia un teorema das matemáticas, e pertencería polo tanto á metalinguaxe; pero o resto da expresión: "que a suma dos cadrados dos catetos é igual ao cadrado da hipotenusa" pertence á linguaxe-obxecto das matemáticas, ao limitarse a enunciar dito teorema.